เทศบาลตำบลหนองหงส์
วัด/โรงเรียน

 

วัดภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์

ที่ ชื่อวัด ที่ตั้ง หมายเหตุ
1 วัดหนองหงษ์                               บ้านหนอหงส์ หมู่ 8  
2 วัดพระธาตุมงคลวนาราม บ้านหนองคลอง  หมู่  13  
3 วัดใหม่กระสังบัววงศ์ บ้านใหม่กระสัง หมู่ 7  

 

โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์

ที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่ 15  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ บ้านโนนกระสัง  หมู่  6  
3 โรงเรียนชนิดา บ้านโนนกระสัง หมู่ 6  
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหงส์ บ้านหนองจิก  หมู่ 2