เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

วิสัยทัศน์ : "เทศบาลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม"


ภาพกิจกรรม

     พิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ..>>>


     กิจกรรม


     โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดหนองหงษ์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย..>>>


เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์

โทร.093-3360277


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองหงส์เทศบาลตำบลหนองหงส์
2  ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหงส์
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลหนองหงส์
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหงส์
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
8 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองหงส์เทศบาลตำบลหนองหงส์
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)เทศบาลตำบลหนองหงส์
เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

นายวิทยา บุญล้อม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหงส์

โทร.063-7194278

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝายชะลอน้ำลำห้วยปอพาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน+หินคลุก ซอยร่วมใจ (ที่ดินแม่จีน ประศรี) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนร่วมใจ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น
6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนร่วมใจ (บริเวณสี่แยกตลาดสดเทศบาล) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงปรัมพิธีงานแข่งเรือยาว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง 1.โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกสายลำห้วยลึก หมู่ที่ 15 2.โครงการงานซ่อมแซมถนนดิน-หินคลุก ซอยนาเหนือ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายริมห้วยหลุงจมูก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 5
  2.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองหงส์ - หนองย่างหมู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  4.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองหงส์ - หนองย่างหมู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  5.  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  6.  ซื้อติดตั้งไฟไซเรน LED พร้อมกล่องเสียง พร้อมติดตั้ง รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-6893 บุรีรัมย์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-36-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  7.  ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  8.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนบริเวณบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  9.  จ้างจ้างเหมารถแบ๊คโฮ ขนาด PC 200 ทำการปรับเกลี่ยขยะที่อยู่บริเวณปากบ่อทิ้งขยะลงไปในบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ 7 และทำการถากถางป่าบริเวณริมหนองสระแก้ว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  10.  จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น 3 ถนนแสงจันทร์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12

 1. ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 3 ส.ค. 66 37
 2.
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองหงส์ เทศบาลตำบลหนองหงส์ 18 ก.ค. 66 39
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 18 ก.ค. 66 38
 4.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) เทศบาลตำบลหนองหงส์ 18 ก.ค. 66 42
 5.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 16 ม.ค. 66 133
 6.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองหงส์ เทศบาลตำบลหนองหงส์ 16 ม.ค. 66 124
 1. ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหงส์ 25 ส.ค. 66 24
 2.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 25 ส.ค. 66 16
 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหงส์ 10 ส.ค. 66 25
 4.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 10 ส.ค. 66 28
 5.
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566) 9 ส.ค. 66 25
 6.
ประกาศเรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567) เทศบาลตำบลหนองหงส์ 17 ก.ค. 66 50
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่เทศบาลตำบลหนองหงส์
2 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน 4 เรื่อง เทศบาลตำบลหนองหงส์
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.เรื่อง ขยายเขตไฟฟ้าได้ด้วยเหรอ 2.เรื่อง ขอถามได้ไหม 3.เรื่อง ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน 4.เรื่อง มีเหตุผลไหม 5. เรื่อง ก็ไม่ได้ครอบครอเทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลจุดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเทศบาลตำบลหนองหงส์
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ เทศบาลตำบลหนองหงส์
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.204.172.188
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 11 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 11 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 11688 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 27704 คน
เริ่มนับ วันที่ 30 ส.ค. 2559