เทศบาลตำบลหนองหงส์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกว้าง ศรนอก
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์

นายสังคม วาปีโส
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์

นายสังคม วาปีโส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เขต 1

นายวิเชียร โขงรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เขต 1

นายชุมพร วาปีโส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เขต 1

นายแดง บุตรศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เขต 1

นางบุญงาม คำราษฎร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เขต 1

นางสาววาสนา ทองสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เขต 1

นายกว้าง ศรนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เขต 2

นายศธรรดร ทองภู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เขต 2

นายสัมฤทธิ์ พิมน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เขต 2

นายพิศุทธิ์ แลกะสินธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เขต 2

นายทองภู ยอดสิมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เขต 2

นางจำปี เทินสะเกษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เขต 2