เทศบาลตำบลหนองหงส์
กองการศึกษา

นายกฤติพงศ์ สุดหอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายกฤติพงศ์ สุดหอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายเจษฎา ลิ้มสูงเนิน
นักสันทนาการชำนาญการ

นางสาวจุรีรัตน์ ดวงสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน