เทศบาลตำบลหนองหงส์
สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม

ระบบการศึกษา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ มีดังนี้ 

โรงเรียนประถมในสังกัดเทศบาลตำบลหนองหงส์ จำนวน 2 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 1 แห่ง

 

ระบบสาธารณสุข

โรงพยาบาลในเขตเทศบาล

โรงพยาบาลของรัฐ จำนวนเตียงคนไข้  30  เตียง  จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
แพทย์ จำนวน 3 คน

 

อาญชญากรรม

 ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ มีสถานีตำรวจภุธรหนองหงส์ ที่คอยให้บริการด้านความปลอดภัยในซีวิตและทรัพย์สิน และยังมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหงส์คอยให้บริการประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภัย

 

ยาเสพติด

พื้นที่ให้ความสำคัญมากในเรื่องนี้โดยจะให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เช่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล เทศบาล สถานีตำรวจ เป็นต้น โดยจะมีหลายๆ โครงการที่หน่วยงานต่างๆ จัดทำขึ้น

 

การสังคมสงเคราะห์

มีหน่วยงานและชุมชนให้การช่วยเหลือ ให้การสงเคราะห์หลาย ๆ ส่วน เช่น ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  โดยหลัก ๆ จะเป็นชุมชนต่าง ๆ  กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองหงส์ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น