เทศบาลตำบลหนองหงส์
ข้อมูลประชากร
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร


มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,779  ครัวเรือน  จำนวนประชากรทั้งหมด  4,721  คน             
                             ชาย  2,351   คน   หญิง 2,370  คน  โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้

 

จำนวนประชากรแยกตามเพศและช่วงอายุ

 

 ประเภทประชากร หญิง (คน) ชาย (คน) หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 426 456 อายุตำ่กว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 1,482 1,460 อายุ 18 - 60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 462 435 อายุมากกว่า 60 ปี
รวม 2,370  2,351 ทั้งสิ้น 4,721 คน

 

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้านและครัวเรือน

 

ลำดับ ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน (หลัง) หญิง (คน) ชาย (คน)
1 หมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว 75 122 127
2 หมู่ที่ 2 บ้านหนนองจิก 229 201 183
3 หมู่ที่ 6 บ้านโนนกระสัง 357 251 287
4 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กระสัง 196 395 372
5 หมู่ที่ 8 บ้านหนองหงส์ 121 193 167
6 หมู่ที่ 9 บ้านหนงสองห้อง 110 226 203
7 หมู่ที่ 10 บ้านนา 86 177 167
8 หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระสัง 125 168 160
9 หมู่ที่ 13 บ้านรัตนะ 112 198 209
10 หมู่ที่ 14 บ้านหนองคลอง 133 127 143
11 หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่พัฒนา 135 317 342
  รวม 1,779 2,375 2,360

 

จำนวนประชากรที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 856 คน

แยกเป็น

- เพศชาย                      จำนวน  390  คน

- เพศหญิง                    จำนวน  466  คน

- ช่วงอายุ 60-69 ปี          จำนวน  525  คน

- ช่วงอายุ 70-79 ปี          จำนวน  250  คน

- ช่วงอายุ 80-89 ปี          จำนวน   70  คน

- ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป        จำนวน    11  คน

 

จำนวนประชากรที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จำนวนทั้งสิ้น 189 คน

แยกเป็น

- เพศชาย                      จำนวน   95  คน

- เพศหญิง                    จำนวน   94  คน

- ช่วงอายุ ตำกว่า 18 ปี      จำนวน     7  คน

- ช่วงอายุ 18 ปี ขึ้นไป        จำนวน  182  คน

 

ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลหนองหงส์
เมื่อเดือน กันยายน 2565