เทศบาลตำบลหนองหงส์
กองการประปา

นางสาวสายยน ชาติจันทึก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

นางสาวแสงเดือน ประทุมมา
เจ้าพนักงานธุุรการชำนาญงาน
นายสรวิศ ทรงสังข์
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
นายดวงเด่น สวาทรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายศักราช วงศ์จอม
พนักงานจดมิเตอร์น้ำประปา