เทศบาลตำบลหนองหงส์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 


วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหงส์


เทศบาลน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง
สิ่งแวดล้อมดีมีภูมิทัศน์สวยงาม

 

พันธกิจ 

 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

3. พัฒนาการเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืนพัฒนาการเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

5. บำรุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นบำรุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
1.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและและโครงสร้างพื้นฐาน
1.2  การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ
1.3  รักษาความสงบ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1.4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว            


ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้              
2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
2.2  ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
2.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
2.4  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
2.5  ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.6  พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
2.7  ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น


ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.1  พัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์โรงเรียนอนุบาล
3.2  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
3.3  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ


ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
4.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
4.2  นำบริการสู่ประชาชนในชุมชน


ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2  ส่งเสริมการรักษาความสะอาด
5.3  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
5.4  จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
5.5  ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะลดภาวะโลกร้อนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
6.1  พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6.2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร