เทศบาลตำบลหนองหงส์
หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิทยา บุญล้อม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหงส์
063-7194278

นางสาวสายยน ชาติจันทึก
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหงส์
085-1287811

นางสาวพนิดา ใจงูเหลือม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
081-9773656

นางสาวสุนัน ทศราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
094-2914856


นายเชษฐ์ วิชิต
ผู้อำนวยการกองช่าง
082-863-4077

นายกฤติพงศ์ สุดหอม
นักบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
081-0639576


นางสาวกังสดาล แพไธสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
089-8465308

ว่าที่ร้อยเอกปริญญา ไชยพัฒน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
085-7778757


นางรัสมี กรุมรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
094-2857926

นางสาวสายยน ชาติจันทึก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
085-1287811