เทศบาลตำบลหนองหงส์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ว่าที่ร้อยเอกปริญญา ไชยพัฒน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาวฐิติยา ชุมภา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายอดิศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศิวรักษ์ วรรณชาลี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายสุริศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ