เทศบาลตำบลหนองหงส์
ประวัติความเป็นมา

 

 

ประวัติเทศบาลตำบลหนองหงส์

เทศบาลตำบลหนองหงส์ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองหงส์ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 และได้ทำการย้ายสำนักงานจากอาคารที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ หลังเก่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2542 มาตั้งยังเลขที่ 101 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสง่า - โนนแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  เทศบาลตำบลหนองหงส์ มีพื้นที่รับผิดชอบ 8.7 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ ๑ ตำบล คือตำบลสระแก้ว

 
นับ ตั้งแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอดแม้จะยังไม่มีสำนักงาน ถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม ในเบื้องต้นได้ใช้ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์หลังเก่าเป็นสำนักงานต่อมาได้สร้าง อาคารสำนักงานใหม่ และได้เปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน