เทศบาลตำบลหนองหงส์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกังสดาล แพไธสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวกังสดาล แพไธสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
นายอนุลักษณ์ คำลาด
คนงานประจำรถขยะ
นายมิตร ชุมรัมย์
คนงานประจำรถขยะ
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
นายสังคม ไกรนอก
คนงานประจำรถขยะ
นายอภิชาติ สำรวจวงศ์
คนงานประจำรถขยะ
นายวีรศักดิ์ ชาติมนตรี
คนงานประจำรถขยะ
นายคำสอน ปัญหารักษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายทองใส คำพันธ์
คนงาน