เทศบาลตำบลหนองหงส์
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

ระบบเศรษฐกิจ

 

การเกษตร

ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ มีดังนี้

- การเพาะปลูก  ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญคือ การเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้และพืชผักอีกด้วย

 

การปศุสัตว์

การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์  มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย เช่น โค ไก่

 

การบริการ

สถานประกอบการด้านบริการ

1. ธนาคาร   1 แห่ง

2. สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 25  แห่ง

 

การท่องเที่ยว

."หนองสระแก้ว" มีพื้นที่ 120 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนสายศรีสง่า - โนนแดง ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์ประมาณ 500 เมตร เป็นสระน้ำขนาดเล็ก ปลูกต้นไม้โดยรอบ ร่มรื่น สวยงาม และในฤดูแล้งมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากมาอาศัย

 

การอุตสาหกรรม

การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังตารางแสดงประเภท / ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน
1. โรงสีข้าว 9
2. โรงงานทำน้ำดื่ม 4
3. โรงงานทำอิฐ 3
4. โรงงานเย็บผ้า 2
5. โรงงานทำขนม 3

 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

สำหรับด้านการพาณิชยกรรมและบริการ มีสถานประกอบการดังนี้

สถานประกอบการด้สนพาณิชยกรรม

1. สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน  4  แห่ง

2. ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง

3. ตลาดสด  จำนวน 1 แห่ง

สถานประกอบการเทศพาณิชย์

1. โรงฆ่าสัตว์  จำนวน  1  แห่ง

 

แรงงาน

มีบางส่วนเป็นแรงงานด้านการเกษตรกรรม  โดยประชากรที่เป็นแรงงานส่วนมากจะเป็นแรงงานด้านการพาณิชย์ ตามสถานให้บริการ ร้านค้า โรงงานต่างๆ

 

 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน

เทศบาลตำบลหนองหงส์ ได้แบ่งชุมชนออกเป็น จำนวน 11 ชุมชนดังนี้

1. ชุมชนบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1
2. ชุมชนบ้านหนองจิก หมู่ที่ 2
3. ชุมชนบ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 6
4. ชุมชนบ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 7
5. ชุมชนบ้านหนองหงส์ หมู่ที่ 8
6. ชุมชนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 9
7. ชุมชนบ้านนา หมู่ที่ 10
8. ชุมชนบ้านหนองกระสัง หมู่ที่ 12
9. ชุมชนบ้านรัตนะ หมู่ที่ 13
10. ชุมชนบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 14
11. ชุมชนบ้านหนองไผ่พัฒนา หมูที่ 15

 

ข้อมูลด้านการเกษตร

การเพาะปลูก ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญคือ การเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้และพืชผักอีกด้วย

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

,มีลำห้วยสำหรับให้ประชาชนใช้ทำการเกษตร ไร่นา   ได้แก่

- ลำห้วยปอพาน

- ลำห้วยลึก

- ลำห้วยกระทู้

- ลำห้วยหลุ่งจมูก

 

ข้อมูลด้นแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

มีหนองน้ำจำนวน 4 แห่งไว้ให้ชุมชนเพื่อใช้อุปโภค

-  หนองสระแก้ว เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล ในฤดูแล้งหรือภาวะน้ำประปาขาดแคลน ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคได้ตลดท้งปี

-  หนองจิก เป็นสระน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคได้ตลอดทั้งปี

-  หนองคลอง เป็นสระน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคได้ตลอดทั้งปี

-  หนองกระสัง เป็นสระน้ำที่ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 12 บ้านหนองกระสัง และหมู่ที่ 7 บ้านใหม่กระสัง ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลสามารถใช้น้ำได้ตลอดปี

 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ มีวัดและสำนักสงฆ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 แห่ง มีศูนย์แม่ชีจำนวน 1 แห่ง

 

ประเพณี และงานประจำปี

มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ทำให้คนในทองถิ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนี้

1. ประเพณีสงกรานต์ ทุกวันที่ 13 เฒษายน ของทุกปี

2. ประเพณีเข้าพรรษา  วันเข้าพรรษาของทุกปี จัดประกวดต้นเทียนและแห่เทียนพรรษา

3. ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดขบวนแห่นางนพมาศ ประกวดกระทง

4. ประเพณีขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม ของทุกปี ทำบุญตักบาตรร่วมกัน

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ มีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาถิ่น (ภาษาลาว) นอกนั้นเป็นภาษาถิ่นไทย อีสาน เขมร ส่วย ปนอยู่บ้างเล็กน้อย แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณี

 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สำหรับสินค้าที่สำคัญได้แก่ หอมแดง ซึ่งที่อำเภอหนองหงส์แห่งนี้ถืเป็นต้นตำรับของหอมแดงที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ในการใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ของประชาชน จะใช้น้ำจากหนองน้ำและลำห้วยที่ใช้ในการขุดลอกขึ้นในชุมชน และเทศบาลตำบลหนองหงส์ได้มรีการดำเนินการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ซึ่งขณะนี้ได้เปิดบริการให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล