เทศบาลตำบลหนองหงส์
แหล่งท่องเที่ยว

 

 

 

 

การท่องเที่ยว

ประเพณีวันหอมแดง แข่งเรือยาว ชาวหนองหงส์ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเน้นประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอหนองหงส์ ได้แก่ หอมแดง ซึ่งถือว่าเป็นสิ้นค้าขึ้นชื่อของอำเภอและสามารถสร้างรายได้อย่างดีให้แก่เกษตร โดยเฉพาะในเขตหมู่บ้านหนองหนองบัวลี หมู่ที่ 2 ตำบลไทยสามัคคี โดยข้อมูลการปลูกหอมแดงของอำเภอหนองหงส์ในปีการผลิต 2558/59 มีพื้นที่ปลุกประมาณ 6058 ไร่ เกษตรกร 230 ราย ควบคุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ไทยสามัคคี เมืองฝ้ายและสระแก้ว ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3,500 - 4,000 กิโลกรัม รวมผลผลิต 2,117 ตัน นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันแข่งเรือยาวโดยจัดให้มีการแข่งเรือยาวในหนองหงน้ำสระแก้ว ซึ่งถือเป็นน้ำนิ่งแห่งเดียวในประประเทศไทย