เทศบาลตำบลหนองหงส์
กองช่าง

นายเชษฐ์ วิชิต
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -
นายช่างโยธา
นายศุภกฤต เย็นสิระ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธีรชาติ สุกตะกั่ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวธัญญรัตน์ พุทไธสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ