เทศบาลตำบลหนองหงส์
กองการศึกษา

นายกฤติพงศ์ สุดหอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายกฤติพงศ์ สุดหอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายเจษฎา ลิ้มสูงเนิน
นักสันทนาการชำนาญการ

นางสาวจุรีรัตน์ ดวงสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางภาสิณี ภูคำวงศ์
ครู คศ.2
นางสาวชฏาภรณ์ หาญสุวรรณ
ครู คศ.2
นางสุวรรณี สินทร
ครู คศ.2
นางสาวสุภาพ ดรุณศิลป์
ครู คศ.2
นางสาวสอางค์ศรี ปานจิตร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวจุฑารัตน์ สุภาวอ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)