เทศบาลตำบลหนองหงส์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกังสดาล แพไธสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอุทุมพร โขงกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายมิตร ชุมรัมย์
คนงานประจำรถขยะ
นายอนุลักษณ์ คำลาด
คนงานประจำรถขยะ
นายสังคม ไกรนอก
คนงานประจำรถขยะ
นายอภิชาติ สำรวจวงศ์
คนงานประจำรถขยะ
นายทองใส คำพันธ์
คนงานประจำรถขยะ
นายวีรศักดิ์ ชาติมนตรี
คนงานประจำรถขยะ