เทศบาลตำบลหนองหงส์
การบริการพื้นฐาน

 

ระบบบริการพื้นฐาน

 

การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ ในปัจจุบันนับว่าสะดวกมากขึ้นเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางในเขตเทศบาล ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกมากขึ้น เทศบาลตำลบหนองหงส์ยังมีทางหลวงชนบทสาย 3029 สายศรีสง่า-โนนแดง ทำให้ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกและทางหลวงจังหวัด ซึ่งสามารถติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ได้สะดวกดังนี้

 เทศบาลตำบลหนองหงส์ - อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 57 กิโลเมตร
 เทศบาลตำบลหนองหงส์ - อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 27 กิโลเมตร 
 เทศบาลตำบลหนองหงส์ - อำเภอชำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 20  กิโลเมตร
 เทศบาลตำบลหนองหงส์ - อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 25  กิโลเมตร
 เทศบาลตำบลหนองหงส์ - อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 39 กิโลเมตร

 

การไฟฟ้า

 สำหรับการให้บริการประชาชนด้ารการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟ้้าส่วนภูมิภาคหนองหงส์ ส่วนเทศบาลมีความรับผิดชอบด้านบำรุงรักษาซ่อมแซม และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างตามถนน ตรกอ ซอย เท่านั้น

- จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ่าในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประมาณ 1,137 หลังคาเรือน

- พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ ร้อยละ  99  ของพื้นที่

ที่มา : การไฟฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหงส์

 

การประปา

เทศบาลตำบลหนองหงส์  ได้ดำเนินการก่อสร้างประปาผิวดิน  ซ฿่งขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองเปิดให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์

 

โทรศัพท์

การสื่อสารด้วยโทรศัพท์ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์จะมีชุมสายองค์การโทรศัพท์ ซึ่งให้บริการโทรศัพท์บ้าน และมีจุดปล่อยสัญญาณโทรศัพท์ของเครือข่ายต่างๆ ให้เลือกใช้บริการ

 

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  อำเภอหนองหงส์ ตั้งอยู่ถนนศรีสง่า - โนนแดง ให้บริการไปรษณีย์ โทรเลข จำหน่ายไปรษณีย์อากร บริการธนาณัติ พัสดุและตั๋วแลกเงินไปรษณีย์แก่ประชาชนโดยทั่วไป  เทศบาลตำบลหนองหงส์ มีระบบเสียงตามสาย ที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าสารแก่ประชาชน  โดยจะประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ตั้งแต่ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30 - 18.00 น. ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 60 ของพื้นที่