เทศบาลตำบลหนองหงส์
สำนักงานปลัด

นางสาวพนิดา ใจงูเหลือม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางรุ่งฤดี​ สุวรรณกูฏ​
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จ่าเอกสนั่น ผลจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวิชิต ศรีบุญเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายจักรพัฒน์ พลีรัมย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายสายัญ ทศราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
นางพัณณิตา บุตรไทย
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวณัฐนิชา นามวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายชูศักดิ์ แก้วพรม
พนักงานดับเพลิง
นายวีระ เนาวิรรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพาโชค ซองเหล็กนอก
พนักงานดับเพลิง
นายเขมรัฐ ปุยะโท
พนักงานดับเพลิง
นายแม๊ค วงสุโท
พนักงานดับเพลิง
นายคติกร นนต์ดา
พนักงานขับรถ
นางสาวปาณิศา ภูวงศ์ผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ