เทศบาลตำบลหนองหงส์
สำนักงานปลัด

นางสาวพนิดา ใจงูเหลือม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล






นางรุ่งฤดี​ สุวรรณกูฏ​
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ









- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล




จ่าเอกสนั่น ผลจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน




นายวิชิต ศรีบุญเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน




นายจักรพัฒน์ พลีรัมย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน




นายสายัญ ทศราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




นางพัณณิตา บุตรไทย
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน




นายวีระ เนาวิรรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา




นางสาวปาณิศา ภูวงศ์ผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ




- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์




นายชูศักดิ์ แก้วพรม
พนักงานดับเพลิง




นายพาโชค ซองเหล็กนอก
พนักงานดับเพลิง




นายเขมรัฐ ปุยะโท
พนักงานดับเพลิง




นายแม๊ค วงสุโท
พนักงานดับเพลิง




นางสาวภัศราภรณ์ ชาวสวน
ภารโรง