เทศบาลตำบลหนองหงส์
สำนักงานปลัด

นางสาวพนิดา ใจงูเหลือม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางรุ่งฤดี​ สุวรรณกูฏ​
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จ่าเอกสนั่น ผลจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวิชิต ศรีบุญเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสายัญ ทศราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจักรพัฒน์ พลีรัมย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางพัณณิตา บุตรไทย
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวณัฐนิชา นามวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายชูศักดิ์ แก้วพรม
พนักงานดับเพลิง
นายวีระ เนาวิรรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพาโชค ซองเหล็กนอก
พนักงานดับเพลิง
นายเขมรัฐ ปุยะโท
พนักงานดับเพลิง
นายแม๊ค วงสุโท
พนักงานดับเพลิง
นายคติกร นนต์ดา
พนักงานขับรถ
นางสาวปาณิศา ภูวงศ์ผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ