เทศบาลตำบลหนองหงส์
กองสวัสดิการสังคม

นางรัสมี กรุมรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


นายสุบรรณ บุญสีลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ