เทศบาลตำบลหนองหงส์
กองสวัสดิการสังคม

นางรัสมี กรุมรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

นางรัสมี กรุมรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม รักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
นายสุบรรณ บุญสีลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ