เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

วิสัยทัศน์ : "เทศบาลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม"


ภาพกิจกรรม

     เทศบาลตำบลหนองหงส์ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)..>>>


     โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร การทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ..>>>


     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหงส์ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอหนองหงส์ ลงพื้งที่รณรงณ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด ประจำปี 256..>>>


เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์

โทร.093-3360277


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ด้วยกองการประปา เทศบาลตำบลหนองหงส์ ได้ผลิตน้ำประปา เพื่อใช้ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตน้ำประปาจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำและต้องหยุดพักเครื่องดังกล่าวเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ “งดจ่ายน้ำประปา” เทศบาลตำบลหนองหงส์
2 ข้อบังเทศบาลตำบลหนองหงส์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหงส์
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
5 
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองหงส์เทศบาลตำบลหนองหงส์
8 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลหนองหงส์
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เทศบาลตำบลหนองหงส์
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)เทศบาลตำบลหนองหงส์
เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

นายวิทยา บุญล้อม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหงส์

โทร.063-7194278

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงปรัมพิธีงานแข่งเรือยาว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง 1.โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกสายลำห้วยลึก หมู่ที่ 15 2.โครงการงานซ่อมแซมถนนดิน-หินคลุก ซอยนาเหนือ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายริมห้วยหลุงจมูก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายร่วมใจ หมู่ที่ 7 ถนนสายริมห้วยหลุงจมูก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 ถนนสายทรงวิไล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวงศ์จอม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งทรพี หมู่ที่ 10 รหัสสายทาง บร.ถ 48-041 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 10 บ้านนา ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสสายทาง บร.ถ 48-059 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายสิบสองสิงหา หมู่ที่ 12 รหัสสายทาง บร.ถ 48-011 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนสายประสาระเอ (ข้างโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองหงส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 (จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา ถ้วยรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 2
  2.  จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองหงส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 (จัดจ้างเครื่องเสียงสำหรับบรรยายและประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองหงส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  4.  จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน+หินคลุก ซอยร่วมใจ (ที่ดินแม่จีน ประศรี) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  5.  จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน+หินคลุก ซอยร่วมใจ (ที่ดินแม่จีน ประศรี) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  6.  จ้างค่าซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงช่วยดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร วปภ. 27-01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  7.  ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  8.  จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนร่วมใจ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  9.  จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนร่วมใจ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  10.  ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1 ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเทศบาลตำบลหนองหงส์
2 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่องเทศบาลตำบลหนองหงส์
3 สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOCเทศบาลตำบลหนองหงส์
5 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เทศบาลตำบลหนองหงส์
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.239.173.144
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 37 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 875 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2436 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 18452 คน
เริ่มนับ วันที่ 30 ส.ค. 2559