เทศบาลตำบลหนองหงส์
E-Service ขอน้ำสนับสนุน เพื่อการอุปโภค บริโภค


ระบบขอรับบริการออนไลน์ (e-Service)
    "ระบบขอรับบริการออนไลน์" เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่เทศบาลตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของเทศบาลตำบลหนองหงส์ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองหงส์ รับผิดชอบ
    ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้

    1.) คลิกเมนู e-Service แล้วเลือกเมนูหัวข้อ "หัวข้อการให้บริการ" ทางด้านขวา เพื่อเข้าสู่หน้า แบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ ทำการกรอกข้อมูลของท่าน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม "ส่งคำขอรับบริการ"
    2.) เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความ แจ้งเตือนทางโทรศัพท์ทันที และทำการตรวจสอบ ข้อมูล รายละเอียด ผ่านระบบอีเมล ของหน่วยงาน พร้อมกับดำเนินการพิมพ์ แบบขอรับบริการออนไลน์ เสนอผู้บริหาร พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
    3.) เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุ โดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน***


กรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่าง