เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

วิสัยทัศน์ : "เทศบาลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม"


ภาพกิจกรรม

     โครงการเฝ้าระวังป้องกันปัํญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารงานป้องกันเทศบาลตำบลหนองหส์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ..>>>


     โครงการให้ความรู้เรื่องโรคระบาด สำหรับเด็กก่อนเรียน ครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประม..>>>


     โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดหนองหงษ์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์..>>>


เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์

โทร.093-3360277


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศเทสบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567)เทศบาลตำบลหนองหงส์
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
3 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ด้วยกองการประปา เทศบาลตำบลหนองหงส์ ได้ผลิตน้ำประปา เพื่อใช้ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตน้ำประปาจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำและต้องหยุดพักเครื่องดังกล่าวเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ “งดจ่ายน้ำประปา” เทศบาลตำบลหนองหงส์
5 ข้อบังเทศบาลตำบลหนองหงส์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหงส์
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลหนองหงส์
7 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
8 
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองหงส์เทศบาลตำบลหนองหงส์
เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

นายวิทยา บุญล้อม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหงส์

โทร.063-7194278

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝายชะลอน้ำลำห้วยปอพาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน+หินคลุก ซอยร่วมใจ (ที่ดินแม่จีน ประศรี) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนร่วมใจ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น
6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนร่วมใจ (บริเวณสี่แยกตลาดสดเทศบาล) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงปรัมพิธีงานแข่งเรือยาว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง 1.โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกสายลำห้วยลึก หมู่ที่ 15 2.โครงการงานซ่อมแซมถนนดิน-หินคลุก ซอยนาเหนือ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายริมห้วยหลุงจมูก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 4
  2.  จ้างจ้างเหมาซ่อมท่อน้ำประปาหน้าสถานีภูธรหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  3.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  4.  จ้างค่าซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง บ 2467 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  5.  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  6.  จ้างจ้างเหมารถแบ๊คโฮ ขนาด PC 200 ทำการปรับเกลี่ยขยะและตักขยะย้ายไปกลางบ่อเทศบาลตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  7.  จ้างค่าจ้างเหมาบริการรถแบ๊คโฮ ขนาด PC 200 เพื่อทำการปรับเกลี่ยบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  8.  จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น 3 ถนนศรีสง่า - โนนแดงิ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  9.  จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น 3 ถนนศรีสง่า - โนนแดงิ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  10.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16

Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.204.166.236
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 12 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1810 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 6188 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 22204 คน
เริ่มนับ วันที่ 30 ส.ค. 2559