เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

วิสัยทัศน์ : "เทศบาลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม"


ภาพกิจกรรม

     กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566 ..>>>


     กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ศา..>>>


      การประกวดนางนพมาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปี 2566


เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์

โทร.093-3360277


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนอนหงส์เทศบาลตำบลหนองหงส์
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569เทศบาลตำบลหนองหงส์
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569เทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลหนองหงส์เทศบาลตำบลหนองหงส์
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การรับโอน ย้าย พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหงส์
8  เทศบาลตำบลหนองหงส์ เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
9 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เทศบาลตำบลหนองหงส์
10  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซีเทศบาลตำบลหนองหงส์
เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

นายวิทยา บุญล้อม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหงส์

โทร.063-7194278

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝายชะลอน้ำลำห้วยปอพาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน+หินคลุก ซอยร่วมใจ (ที่ดินแม่จีน ประศรี) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนร่วมใจ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น
6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนร่วมใจ (บริเวณสี่แยกตลาดสดเทศบาล) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงปรัมพิธีงานแข่งเรือยาว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง 1.โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกสายลำห้วยลึก หมู่ที่ 15 2.โครงการงานซ่อมแซมถนนดิน-หินคลุก ซอยนาเหนือ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายริมห้วยหลุงจมูก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดทรายกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 3
  2.  จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองหงส์ - หนองกวางทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  3.  ซื้อ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  4.  ซื้อ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  5.  ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  6.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  7.  จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำกระทงพร้อมฐานลอยและประดับตกแต่งรถขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  8.  จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น 3 ลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประสานมิตร หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  9.  ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 34
  10.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 26

 1. ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนอนหงส์ เทศบาลตำบลหนองหงส์ 8 ธ.ค. 66 3
 2.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 8 ธ.ค. 66 3
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 8 ธ.ค. 66 3
 4.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 23 พ.ย. 66 21
 5.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลหนองหงส์ เทศบาลตำบลหนองหงส์ 3 พ.ย. 66 38
 6.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การรับโอน ย้าย พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหงส์ 2 พ.ย. 66 37
 1. ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 27 พ.ย. 66 13
 2.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหงส์ 25 ส.ค. 66 73
 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 25 ส.ค. 66 62
 4.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหงส์ 10 ส.ค. 66 85
 5.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 10 ส.ค. 66 83
 6.
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566) 9 ส.ค. 66 81
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเทศบาลตำบลหนองหงส์
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่เความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ เทศบาลตำบลหนองหงส์
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ เทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ “จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมาย ที่ 7 อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี 365 วันที่อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลหนองหงส์
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด "หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา"เทศบาลตำบลหนองหงส์
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บลิงค์
อบต.บ้านเหลื่อม

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.206.12.157
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 15 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 422 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 15254 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 31270 คน
เริ่มนับ วันที่ 30 ส.ค. 2559